لیست پلان های اشتراک


یک ماهه

 • 30000 تومان
 • 30 روز
 • ترافیک 100000 MB
 • محدودیت تعداد دانلود در روز نامحدود
 • محدودیت تعداد دانلود در زمان اشتراک نامحدود

سه ماهه

 • 80000 تومان
 • 90 روز
 • ترافیک 350000 MB
 • محدودیت تعداد دانلود در روز نامحدود
 • محدودیت تعداد دانلود در زمان اشتراک نامحدود

شش ماهه

 • 150000 تومان
 • 180 روز
 • ترافیک 750000 MB
 • محدودیت تعداد دانلود در روز نامحدود
 • محدودیت تعداد دانلود در زمان اشتراک نامحدود

نه ماهه

 • 220000 تومان
 • 270 روز
 • ترافیک 1100000 MB
 • محدودیت تعداد دانلود در روز نامحدود
 • محدودیت تعداد دانلود در زمان اشتراک نامحدود

دوازده ماهه

 • 270000 تومان
 • 365 روز
 • ترافیک 1500000 MB
 • محدودیت تعداد دانلود در روز نامحدود
 • محدودیت تعداد دانلود در زمان اشتراک نامحدود

رایگان

 • رایگان
 • 5 روز
 • ترافیک 5000 MB
 • محدودیت تعداد دانلود در روز 1
 • محدودیت تعداد دانلود در زمان اشتراک 5