خانه اشتراک ها شرایط و قوانین تماس با ما

جهت درخواست فایل ، اطلاع بروز هرگونه مشکل یا برخورد با خطاهای احتمالی ویا افت سرعت برای بهبود کیفیت سرویس ها با پشتیبانی در ارتباط باشید .

zip
 • Lenovo_A7-30HC_S000029_151010_PRC.zip
 • Size : 869 MB
zip
 • Lenovo_A7-30HC_S000125.zip
 • Size : 792 MB
zip
 • Lenovo_A7-30HC_S017_141229_ROW.zip
 • Size : 1168 MB
zip
 • P380_V371_20141107.zip
 • Size : 287 MB
zip
 • P70_A_S147_MT6752_20161222.zip
 • Size : 1179 MB
zip
 • P770_P54_MT6577.zip
 • Size : 499 MB
zip
 • P770_S110_MT6577_20130204.zip
 • Size : 497 MB
zip
 • P770_S113_MT6577_20130424.zip
 • Size : 499 MB
zip
 • QCN_YT3-X50F_USR_S000022_1606061517_Q1241_ROW_qpst.zip
 • Size : 1304 MB
zip
 • QCN_YT3-X50F_USR_S000120_1706160046_Q1241_ROW_qpst.zip
 • Size : 1382 MB
zip
 • QCN_YT3-X50L_USR_S000121_1703231921_Q1241_ROW_qpst.zip
 • Size : 1408 MB
zip
 • YT3-850F_USR_S000116_1708291146_Q1241_ROW_qpst.zip
 • Size : 1449 MB
zip
 • YT3-850L_USR_S000111_1701180349_Q1241_ROW_qpst.zip
 • Size : 1465 MB
zip
 • YT3-850M_USR_S000119_1701180600_Q1241_ROW_qpst.zip
 • Size : 1457 MB
zip
 • YT3-850M_USR_S000124_1703300037_Q1241_ROW_qpst.zip
 • Size : 1447 MB
zip
 • YT3-X50L_USR_S000024_1606271456_Q1241_ROW.zip
 • Size : 1336 MB
zip
 • YT3-X50M_USR_S000025_1611261735_Q1241_ROW_qpst.zip
 • Size : 1330 MB
zip
 • YT3-X50M_USR_S000130_1703170045_Q1241_ROW_qpst.zip
 • Size : 1425 MB
zip
 • YT3-X90L_ENG_S200028_1609230146.zip
 • Size : 1852 MB
zip
 • YT3-X90L_USR_S100139_1601281130_WW24_ROW.zip
 • Size : 1454 MB
zip
 • YT3-X90L_USR_S200307_1706140050_WW17_BP_ROW.zip
 • Size : 2215 MB